Odpady  >  Skládka

 

Skládka TKO Jelení kopec

Na skládku lze ukládat tuhé komunální odpady a odpady ostatní. Seznam odpadů a ceník za uložení je k dispozici u pracovníka skládky nebo na webových stránkách.

POZOR: odpady kategorie N (nebezpečný) nelze na skládce ukládat; s výjimkou stavebního materiálu obsahujícího azbest (např. eternit, osinkocementové roury apod.).

Upozorňujeme, že přivezené odpady musí být roztříděny a odpovídat odpadům povoleným k ukládání na naší skládce. V případě neroztřídění odpadu může být příjem vašeho odpadu odmítnut.

K odvozu Vašeho odpadu je možno si u nás objednat velkokapacitní kontejnery o objemu až 17 m3.

Původce odpadu nebo dopravce je povinen v případě jednorázové nebo první z řady dodávek odpadu na skládku (za předpokladu, že se druh odpadu a jeho složení v průběhu dalších dodávek nebude měnit), předložit provozovateli skládky následující doklady:

  • identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ)
  • název, adresa provozovny, kde odpad vznikl, IČP
  • název druhu odpadu, katalogové číslo, kategorie
  • popis vzniku odpadu
  • fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach apod.)
  • jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail a podpis odpovědné osoby za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v základním popisu odpadu
  • protokol o odběru vzorku a výsledky vodného výluhu odpadu ne starší než 1 rok (pokud jsou pro odpad vyžadovány
  • předpokládané množství odpadu v dodávce
  • předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok
  • stanovení kritických ukazatelů, které budou sledovány v průběhu opakovaných dodávek odpadů

Výše uvedené udaje jsou součástí ZPO (Základní popis odpadu).

Předvyplněný formulář si můžete stáhnout níže.

V případě, že jste již ZPO k Vámi ukládanému odpadu na skládce předložili v minulosti a nedošlo ke změně místa, kde odpad vznikl, změně technologie, při které vzniká apod., je dostatečné doložit ke každé dodávce odpadů ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZDE.

 

Bez zkoušek mohou být přijaty tyto odpady:

Kód odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie odpadu

Formulář ke stažení

17 01 01

Beton

O

ZDE

17 01 02

Cihly

O

ZDE

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06

O

ZDE

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

O

ZDE

17 06 05

Stavební materiály obsahující azbest

N

ZDE

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

ZDE

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

ZDE

20 03 03

Uliční smetky

O

ZDE

20 03 07

Objemný odpad

O

ZDE