Správa nemovitostí

PROVOZNÍ DOBA V PRŮBĚHU NOUZOVÉHO STAVU
STŘEDA 8:00-11:30   12:30-14:00

 

Veškerá činnost a služby správce jsou prováděny v souladu s pokyny a požadavky statutárních zástupců vlastníka.

opravy a údržba, revize

 • zabezpečujeme údržbu a opravy domů, společných prostor, bytů a nebytových prostor
 • zajišťujeme revize a údržbu elektrorozvodů, hromosvodů, výtahů, STA a jiných druhů přenosů televizních signálů, protipožární techniky, prádelen, hydrantů, hasících přístrojů a jiných zařízení dle vyhlášek, norem a příslušných zákonů,
 • revize rozvodů plynu, plynových zařízení,
 • pravidelné dezinsekce, desinfekce a deratizace
 • zpracováváme návrhy nutných oprav, rekonstrukcí a jiných investic do předmětných objektů
 • zabezpečujeme vlastní opravy, rekonstrukce a investice, včetně výběrového řízení na dodavatele prací
 • udržujeme jednotlivé byty a nebytové prostory ve stavu způsobilém k řádnému smluvenému nebo obvyklému užívání
 • zajišťujeme havarijní službu mimo pracovní hodiny, o sobotách, nedělích i svátcích

účetnictví

 • vedeme kompletní účetnictví pro spravované objekty a právnické osoby, dle platného zákona, vyhlášek a předpisů
 • při požadavku SVJ přijímáme, kontrolujeme, zajišťujeme platby a evidujeme všechny účetní doklady související s poskytovanými službami a spravovanou nemovitostí, vše v součinnosti s vlastníkem
 • zpracováváme přehledy o hospodaření, evidence příjmů a výdajů
 • vypracováváme podklady pro daňová přiznání
 • zpracováváme roční účetní závěrky a předkládáme je odpovědným zástupcům vlastníka
 • účetní doklady, účetní záznamy a účetní knihy, které se vztahují ke spravovanému majetku poskytujeme členům SVJ k nahlédnutí

předpis a výběr stanoveného nájmu, záloh na služby a ostatních plateb

 • vedeme předpisy plateb vlastníkům, příp. uživatelům společných prostor, včetně měsíčního předpisu záloh na služby
 • předpisujeme nájemné z pronajatých bytů a nebytových prostor či ostatních užívaných částí domů a příslušenství, v souladu s platnými právními předpisy
 • zajišťujeme výběr všech předepsaných plateb a vedeme jejich evidenci
 • zajišťujeme komunikaci s inkasním střediskem SIPO

evidence

 • vedení dokumentace a evidence související se spravovaným majetkem
 • vedení evidence vlastníků jednotek/nájemníků
 • vedení evidence počtu osob pro vyúčtování služeb tak jak jsou hlášeny vlastníkem jednotky
 • zajišťujeme odečty a kontrolu měřidel a připravujeme ostatní podklady pro rozúčtování nákladů a zálohových plateb

dluhy

 • sledujeme platební kázeň a připravujeme podklady pro vymáhání nedoplatků
 • upomínáme nedoplatky a dluhy váznoucí na jednotkách
 • pravidelně informujeme vlastníka nebo zástupce vlastníka
 • připravujeme podklady pro soudní řízení

vyúčtování

 • provádíme pravidelné vyúčtování plateb za služby spojené s užíváním bytu (vodné a stočné, dodávku tepla a teplé vody) a užíváním společných prostor (výtah, el. energie, úklid atd.)
 • dodržujeme zákonem a vlastníky stanovené termíny pro vyúčtování služeb
 • zajišťujeme vyplácení vyúčtovaných přeplatků a také vymáhání nedoplatků z vyúčtování plynoucích,
 • provádíme pokladní činnost

ostatní služby

 • zajistíme úklid ve společných prostorách domu
 • zajistíme pojištění spravovaných objektů
 • pomáháme s úvěrem u SVJ